Airmobis získal voucher asistence od Zlínského kraje

Jedním z hlavním pilířů společnosti Airmobis je vývoj škálovatelného bezpilotního systému. Od poloviny roku 2019 do listopadu 2020 jsme se soustředili na zpracování inovačního projektu: "Vývoj bezpilotního systému pro monitorování a řízení ekologického hospodářství - Airmobis R5D". Ke zpracování podkladů bylo nutné provést velké množství analýz, technologických rešerší a průzkum trhu, což je pro malou společnost časově náročné. Vzhledem k náročnosti zpracování projektu jsme požádali Zlínský kraj skrze Technologické inovační centrum ve Zlíně o finanční podporu. Díky vstřícnému přístupu TIC Zlín jsme zpracovali žádost a získali podporu až na 85% mzdových nákladů, které souvisely s klíčovým strategickým projektem. Tento přístup velmi přispěl k úspěšnému podání naší žádosti do systému OPPIK. Podpora inovačního potenciálu firem patří ke strategickým prioritám kraje, proto jsme rádi, že jsme této podpory mohli využít. Airmobis tým Příprava strategického projektu "Vývoj bezpilotního systému pro monitorování a řízení ekologického hospodářství - Airmobis R5D" je podpořena prostřednictvím poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje.“